תקנון

1. כללי

1.1. האתר הנו חנות וירטואלית המופעלת על ידי המרכז הישראלי לטרמפולינות מתמחה ביבוא ושיווק טרמפולינות.

1.2. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

1.3. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.

1.4. בעל האתר הנו המרכז הישראלי לטרמפולינות שומר על זכותו לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

1.5. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר המרכז הישראלי לטרמפולינות, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב ומסופקים ללקוחות החברה.

1.6. קיימת אפשרות לחלק את התשלום ל2 תשלומים ללא ריבית.

1.7. .האתר המרכז הישראלי לטרמפולינות - מציע לעתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע נוקב בתקופת תוקפו, והצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בלבד. אין כפל מבצעים אלא אם צוין אחרת.

1.8. כל המבצע פעולת רכישה באתר המרכז הישראלי לטרמפולינות, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר המרכז הישראלי לטרמפולינות, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד אוורסט ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המרכז הישראלי לטרמפולינות על פי תקנון זה.

2.הזכות לבצע רכישות במרכז הישראלי לטרמפולינות

2.1. רשאי לרכוש באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל.

2.2. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי המרכז הישראלי לטרמפולינות הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

2.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות ו/או זכיות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת, או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.

2.4. חל איסור מוחלט לביצוע של רכישות באתר ע"י סוחרים, אשר עלולים למכור לצדדים שלישיים ו/או לסחור, במישרין ו/או בעקיפין, במוצרים אשר רכשו באתר. החברה שומרת על זכותה לנקוט בצעדים משפטיים כנגד גורמים אשר יפעלו בניגוד להוראה זו.

2.5. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים,
לרבות פרטי הדואר האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הנו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

3.המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר המרכז הישראלי לטרמפולינות

3.1. המרכז הישראלי לטרמפולינות מציע לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.2. המרכז הישראלי לטרמפולינות מציע לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שימצא לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי.
למרכז הישראלי לטרמפולינות שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר,לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3.3. המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת,ומבלי לפגוע בהזמנות שכבר נעשו.

3.4. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ.

3.5. החברה עושה כל מאמץ לשמור על מלאי של כל המוצרים באתר , אם בטעות נגמר המלאי של המוצר כפי שמופיע באתר נשמח לעזור לך במציאת מוצר חלופי/ להזמין עבורך את המוצר בשנית.

3.6. במידה וישנו קישור (''לינק'') באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות הקישור המרכז הישראלי לטרמפולינות .

3.7. רוב המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, המרכז הישראלי לטרמפולינות יהיה פטור מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד המרכז הישראלי לטרמפולינות /או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה.

3.8. כל מוצר המוצע לרכישה באתר המרכז הישראלי לטרמפולינות ילווה בנתונים הבאים לפחות:

מחיר המוצר והדגם שלו.

3.9. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר המרכז הישראלי לטרמפולינות ללא הגבלה.

4. רישום באתר

4.1. בעת ביצוע פעולת הרכישה ידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו,לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. המרכז הישראלי לטרמפולינות לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

4.2. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

4.3. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע רכישה והמוצר לא יסופק לך.

4.4. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושו הפנימי של המרכז הישראלי לטרמפולינות בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי המרכז הישראלי לטרמפולינות ישמור את פרטיו במערכת נתוניה. לחברה שמורה הזכות לבטל את רכישתך בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

4.5. מערכת המחשב של המרכז הישראלי לטרמפולינות מנהל רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה. ביטול עסקת הרכישה.

5.מדיניות ביטולים

5.1. באתר זה לא ניתן לבצע עסקאות ואינו אתר מכר! זכות הביטול לאחר הרכישה (מאולם התצוגה) מעוגנת בתקנות ביטול עסקה התשע"א-2010

5.2 לקוח יוכל לקבל החזר כספי במידה והמוצר יחזור למחסני אוורסט על חשבונו תוך כדי שהוא ארוז וסגור באריזתו המקורית, לא נעשה בו שימוש ולא הורכב בבית הלקוח.

6. סודיות פרטי הלקוח

6.1. הפרטים האישיים הנמסרים בעת הרכישה ישמרו במאגרי המידע של החברה.

6.2. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

6.3. החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים של המרכז הישראלי לטרמפולינות, חידושים באתר בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, החברה תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.

6.4. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

6.5. החברה לא תעביר את פרטי המשתתף לצד שלישי ( ככל שפרטים אלו מזהים את המשתתף), אלא במקרים המפורטים להלן:

6.5.1.אם בוצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות המרכז הישראלי לטרמפולינות או אם נעשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

6.5.2.אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם המרכז הישראלי לטרמפולינות או מי מטעמו

6.5.3.התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי

6.5.4.בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה

7. קניין רוחני

7.1. אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר מבלי לקבל את רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. כמו כן אסור בהחלט לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

7.2. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחרים והסודות המסחריים, הנם רכושו של המרכז הישראלי לטרמפולינות בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הנוגע לאתר.

7.3. אין להשתמש בנתונים המופיעים באתר לצורך הצגתם במקום אחר, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב. ככל שיש באתר סימני מסחר תמונות ונתונים, שנמסרו לפרסום על ידי החברות המיוצגות על ידי המרכז הישראלי לטרמפולינות באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הנם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

7.4. השם "קליפר" וסימני המסחר של המרכז הישראלי לטרמפולינות (בין אם נרשמו ובין אם לאו), - הם כולם רכושו של המרכז הישראלי לטרמפולינות בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

8. שונות

8.1. כל המחירים המוצגים באתר המרכז הישראלי לטרמפולינות כוללים מע"מ. מחירי המוצרים לא כוללים דמי הובלה או משלוח.

8.2. תמונות המוצרים המוצגות באתר המרכז הישראלי לטרמפולינות הנן להמחשה בלבד.

8.3. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת המרכז הישראלי לטרמפולינות יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר המרכז הישראלי לטרמפולינות , ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסיקה אשר שיעורם עולה על 10%, רשאי המרכז הישראלי לטרמפולינות להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

8.4. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, יהיה המרכז הישראלי לטרמפולינות רשאי לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

8.5. בוטלה העיסקה על פי סעיפים 9.3, 9.4 לעיל, ישיב המרכז הישראלי לטרמפולינות לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

8.6. עלות ההרכבה וההתקנה משתנה ממוצר למוצר בהתאם למידות ולמפרטים השונים, נשמח לתת פרטים נוספים בטלפון/באולם התצוגה.

8.7. המרכז הישראלי לטרמפולינות שומר על זכותו לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כלעסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר המרכז הישראלי לטרמפולינות.

8.8. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט יהיה בביהמ"ש בת"א, ירושלים, חיפה ובאר שבע.

8.9. הרישום במחשבי המרכז הישראלי לטרמפולינות יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע"פ תקנון זה.

8.10. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה הודעה או מוצר שנשלחה בדואר לבקשת הלקוח, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

8.11. תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.